Pháp lý

Luật pháp

Chúng tôi tuân thủ mọi quy định về pháp luật và việc hành pháp của nước sở tại.

Chung tôi từ chối các hình thức lợi dụng và kích động biểu tình gây ảnh hướng đến quốc gia sở tại.

Chúng tôi không khuyến khích và không yêu cầu cá nhân hay tổ chức nào gậy rồi trật tự.

Mọi cá nhân điều phải tuân thủ pháp luật nước sở tại, mọi các nhân phải có trách nhiệm với hành động của mình.

Trách nhiệm pháp lý

Nếu chúng tôi có bất kì vi nào về pháp luật, thì đó là sai xót của một cá nhân nhất định.

Chúng tôi sẽ gỡ bỏ những bài đăng vi phạm pháp luật nước sở tại.

Chúng tôi không chịu bắt kì trách nhiệm nào đến sự thiệt hại của các cá nhân hay tổ chức khác.

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và luôn lấy đó làm căng cứ để làm việc.

Trách nhiệm của đọc giả

Đọc giả phải có trách nhiệm khi đọc tại trang ndtvn.com không kích động, gây bạo lực, phải tuân thủ luật pháp.

Mọi cá nhân đọc báo phải có trách nhiệm với hành động của mình.

Chúng tôi không kích động bạo lực, không khuyến khích làm trái luật, chính vì thế cá cá nhân tổ chức đọc giả khi đọc tin tức tại trang chúng tôi, thì cũng không được vi phạm pháp luật nước sở tại.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc tại trang chúng tôi!